Naucz się odkrywać nową jakość
życia i eliminować źródło swoich
problemów. Podejmijmy wspólną
podróż do zmiany.

Naucz się odkrywać nową jakość
życia i eliminować źródło swoich
problemów. Podejmijmy wspólną
podróż do zmiany.

Centrum Psychoterapii Monadi

Jesteśmy psychologami i psychoterapeutami, którzy wierzą, że psychoterapia służy nie 
tylko złagodzeniu i rozwiązywaniu problemów psychicznych, ale daje również możliwość
na trwałą zmianę. Sądzimy, że psychoterapia staje się, walką o siebie i być może,
najważniejszą „pracą” życia. Wierzymy, że każdy człowiek może pokonać
własne cierpienie, a my służymy w tym swoją pomocą.

W naszym życiu zawsze wybieramy drugiego Człowieka, jako najważniejszą Wartość.
Podejmujemy w ten sposób najwspanialszą wspólną podróż do zmiany. Prowadzi ona
do zdrowego uwalniania się od pułapek z przeszłości, docenianiu teraźniejszości
i wpływaniu, na zgodną z wartościami, przyszłość.

Borykasz się z problemami?

trudne_mysli.png

Trudne myśli

Związane są interpretacją rzeczywistości w oparciu o przeszłe wydarzenia. Trudne myśli wpływają na poziom odczuwanego cierpienia emocjonalnego. Im bardziej są zniekształcone, tym większy ból emocjonalny powodują.

trudne_emocje.png

Trudne emocje

Smutek, żal, rozpacz, poczucie krzywdy, poczucie straty, poczucie przytłoczenia, zmęczenia, lęk, niepokój, poczucie beznadziei, bezradność, rozczarowanie, frustracja, odrzucenie, porzucenie, wstyd, samotność

trudne_zachowania.png

Trudne zachowania

To wykształcone nieadaptacyjne strategie umożliwiające radzenie sobie z trudnymi myślami, przeżyciami emocjonalnymi i doświadczeniami.
Zapoczątkowane w dzieciństwie, w dorosłości stają się czynnikami podtrzymującymi brak adaptacyjnych strategii.

Niska samoocena

Zwykle jest wynikiem nadmiernych wymagań względem siebie. Objawia się krytycznymi myślami, brakiem asertywności i satysfakcji. Skutkuje niechęcią do realizacji życiowych planów oraz jest źródłem problemów w relacjach.

trauma.png

Trauma

Spowodowana jest doświadczeniem ekstremalnie trudnych sytuacji, które przekraczają zdolności poradzenia sobie. Powoduje to stałą i nadmierną czujność oraz skutkuje niską zdolnością przechodzenia od pobudzenia 
do uspokojenia.

Trudne relacje

To nawracające problemy w relacjach z innymi ludźmi w obszarach osobistych jak i zawodowych. Objawiają się m.in. brakiem znajomych i bliskości czy poczuciem braku wsparcia i zrozumienia. Dotyczą również relacji z samym sobą.

Powyżej zostały wymienione najczęściej zgłaszane problemy i ich objawy. W celu prawidłowej diagnozy zalecamy kontakt ze specjalistą.

Twoje problemy mogą być przyczyną zaburzeń

Kluczowy element psychoterapii zakłada, że przyczyną zaburzeń psychicznych jest sieć wzajemnie powiązanych ze sobą elementów. Psychoterapia pozwala na zrozumienie związków przyczynowo skutkowych między bodźcami, a nieadaptacyjnymi reakcjami oraz doprowadzenie do zmiany odpowiednio w danym kontekście.

Depresja
Główne objawy wskazujące na depresję to obniżony nastrój, utrata zainteresowań i zdolności odczuwania przyjemności. W przypadku depresji objawy te występują przez większą część dnia i prawie codziennie przez okres co najmniej dwóch tygodni.

Nasz test pomoże określić konieczność konsultacji ze specjalistą. Wykonaj test

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Zaburzenia te objawiają się występującym chociaż raz w życiu okresem wzmożonego, drażliwego nastroju, trwającego co najmniej 4 dni, obecnym przez większość część dnia i prawie codziennie. Okres ten uniemożliwiał funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Był związany z wyraźną zmianą funkcjonowania, niecharakterystyczną w okresie bezobjawowym.

Nasz test pomoże określić konieczność konsultacji ze specjalistą. Wykonaj test

Fobia społeczna
Objawia się odczuwanym od około 6 miesięcy i dłużej znaczącym lękiem lub niepokojem, związanym z jedną lub kilkoma sytuacjami społecznymi, w których jesteś narażony na ocenę przez inne osoby (rozmowa, spotkanie) lub w sytuacjach bycia obserwowanym (podczas jedzenia lub picia) czy w trakcie wystąpień publicznych. Wykonaj test

Lęk paniczny
To nawracające i nieoczekiwane napady paniki, w postaci nagłego przypływu intensywnego lęku lub dyskomfortu, który narastał i osiągnął kulminację w
ciągu kilku minut. Wykonaj test

Agorafobia
To odczuwany od około 6 miesięcy lub dłużej, wyraźny lęk lub niepokój, spowodowany korzystaniem z publicznych środków transportu (samochód, autobus, pociąg, statek, samolot), przebywaniem na otwartych przestrzeniach (place parkingowe, duże sklepy, mosty), przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach (sklepy, teatry, kina), staniem w kolejce lub przebywaniem w tłumie, przebywaniem samemu poza domem. Wykonaj test

Zaburzenia lękowe uogólnione
Objawia się odczuwanym od około 6 miesięcy lub dłużej, przez większość dni niepokojem i obawami, które dotyczą kilku zdarzeń lub aktywności (np. pracy czy szkoły) i wiążą się z poczuciem braku kontroli. Zakłócenia nie są związane z przyjmowaniem leków, narkotyków lub z stanem ogólnomedycznym. Wykonaj test

Fobia prosta
To odczuwany od około 6 miesięcy lub dłużej wyraźny lęk lub niepokój dotyczący określonego przedmiotu, czy sytuacji (latanie, wysokość, zwierzęta, zastrzyki, widok krwi). 
Wykonaj test

Hipochondria (lęk o zdrowie)
To występujące od co najmniej 6 miesięcy, pochłaniające myśli związane z byciem ciężko chorym lub możliwością zachorowania na ciężką chorobę. Wykonaj test

Nasz test pomoże określić konieczność konsultacji ze specjalistą. Wykonaj test

Zaburzenia związane z występowaniem nawracających myśli natrętnych (obsesji), czynności przymusowych (kompulsji) lub obu naraz. Myśli natrętne rozumiane jako stereotypowo nawracające: myśli, idee, wyobrażenia, impulsy. Traktowane są jako własne myśli, wiążące się z poczuciem przykrości. Podlegają bezskutecznym próbom oporu. Czynności przymusowe to rytuały i powtarzające się zachowania. Są postrzegane jako zapobiegające wysoce nieprawdopodobnym zdarzeniom, często związanymi z wyrządzeniami komuś krzywdy sobie lub komuś. Wykonaj test

Ostra reakcja stresowa
Zaburzenie o znacznym nasileniu, będące rezultatem reakcji na duży stres fizyczny lub psychiczny. Stresorem może stać się traumatyczne przeżycie stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa oraz fizycznej nienaruszalności osoby lub jej bliskich (narażenia na śmierć lub groźbę śmierci, doświadczenie poważnego urazu, przemocy seksualnej) w wyniku: bezpośrednio doświadczenia traumatycznego przeżycia, bycia świadkiem, uzyskania informacji, narażenia na doświadczanie nieprzyjemnych szczegółów danego wydarzenia traumatycznego. Wykonaj test

Zaburzenia adaptacyjne
Zaburzenia związane z doświadczeniami stresu i zaburzeń emocjonalnych lub behawioralnych. Objawy pojawiają się w następstwie zachodzących istotnych zmian życiowych lub stresujących wydarzeń. Stanowią utrudnienie społecznego funkcjonowania ale nie utrzymują się dłużej niż przez 6 miesięcy od chwili ustąpienia bodźca stresogennego. Wykonaj test

PTSD
Zaburzenie występujące jako przedłużona lub opóźniona reakcja na stresujące wydarzenie lub sytuacją stanowiącą znaczne zagrożenie (narażenie na śmierć lub groźbę śmierci, doświadczenie poważnego urazu, przemocy seksualnej), w wyniku: bezpośrednio doświadczenia traumatycznego przeżycia, bycia świadkiem, uzyskania informacji, narażenia na doświadczanie nieprzyjemnych szczegółów danego wydarzenia traumatycznego. Wykonaj test

Osobowość paranoiczna
Objawia się odczuwaniem braku zaufania zaufania względem innych osób oraz interpretowaniem zachowania innych jako wrogiego. Osobowość paranoiczna może się ujawniać od okresu wczesnej dorosłości, do chwili obecnej. Wykonaj test

Osobowość narcystyczna
Od okresu wczesnej dorosłości do chwili obecnej, występuje stały wzorzec zachowań i reakcji emocjonalnych, związany z poczuciem wyższości, potrzebą bycia podziwianym, z brakiem zdolności do współodczuwania. Wykonaj test

Osobowość histrioniczna
Charakteryzuje się występującym od okresu wczesnej dorosłości, do chwili obecnej występującym stałym wzorcem zachowań i reakcji emocjonalnych, związanych z nadmiernie wyrażoną emocjonalnością i potrzebą koncentrowania na sobie uwagi. Wykonaj test

Osobowość anankastyczna
To trwający od okresu wczesnej dorosłości, do chwili obecnej stały wzorzec zachowań i reakcji emocjonalnych, polegający na pochłonięciu tematyką porządku, skrupulatności i kontroli psychicznej, w kontaktach z innymi ludźmi. Wykonaj test

Osobowość unikająca
Cechuje się występującym od okresu wczesnej dorosłości, do chwili obecnej stałym wzorcem zachowań i reakcji emocjonalnych, związany ze społecznym wycofaniem, poczuciem niedostosowania i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Wykonaj test

Osobowość zależna
Występujący od okresu wczesnej dorosłości, do chwili obecnej uogólniona i nadmierna potrzeba podlegania opiece innych osób i obawa przed oddzieleniem od nich. Wykonaj test

Osobowość z pogranicza (borderline)
Od okresu wczesnej dorosłości, do chwili obecnej występuje stały wzorzec
zachowań i doświadczania emocji, polegający na niestabilności związków
międzyludzkich, zmienności w postrzeganiu własnego siebie oraz swoich emocji.
Wykonaj test

Psychoterapia to poznawanie siebie umożliwiające zrozumienie połączenia między naszymi myślami, uczuciami oraz sposobem zachowania. Podczas pracy własnej odkryj czynniki wyzwalające trudne myśli, uczucia oraz funkcjonowanie wywołujące cierpienie. Zdobyta wiedza pozwoli na ich  złagodzenie i finalnie zmianę.

Rozpoznaj swoje problematyczne obszary do pracy terapeutycznej.

Poprowadzimy Cię ze stanu w którym jesteś do prawdziwego spełnionego życia.

Dzięki znajomości różnych metod terapeutycznych, wieloletniemu doświadczeniu oraz ogromnej uważności na człowieka i wynikającej z niej szczerej chęć pomocy poprowadzę Cię do prawdziwego spełnienia.

Zapewniam bezpieczną, intymną atmosferę pozwalającą na podzielenie się swoimi problemami. Przejmuję opiekę nad nimi i pozwalam zyskać przekonanie, że potrafię doprowadzić do rozwiązania problemów, a wspólne działania zbudują nową jakość życia.

image_24

Nagrania terapeutyczne

Zestaw wizualizacji prowadzonych głosem Moniki Piątkowskiej. Ich regularne stosowanie ma na celu regulację emocji oraz przeformułowanie głęboko zakorzenionych przekonań poprzez budowanie nastawienia na powodzenie, nawet jeśli osiągnięcie go jest utrudnione lub obecnie niemożliwe. Nagrania wykorzystują zdolność mózgu do abstrakcyjnego myślenia i „uczą” nasz umysł rozpoznawać pozytywne wydarzenia oraz pokonywać napotkane trudności.